นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของไทม์ไมดาส

Updated as at:

 1. บทนํา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูก นํามาใช้โดยบริษัท ไทม์ไมดาส จํากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า“ไทม์ไมดาส”“เรา”“พวกเรา”หรือ“ของเรา”)คําว่า “ท่าน”หรือ“ของท่าน”หมายถึงบคุคลใดก็ตามที่ให้ข้อมลูส่วนบุคคลแก่เรา หรือมีข้อมลู ส่วนบุคคลของพวกเขามอบให้เรา

วัตถปุระสงค์ของนโยบายนี้(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)จัดทําขึ้นเพื่อชีแจ้งวิธีที|เราจัดการข้อมลูส่วนบคุคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”). และระเบียบการคุ้มครองข้อมลูทั่วไปของสหภาพยุโรป (“GDPR”) อย่างเคร่งครัด

“ข้อมลูส่วนบุคคล”คือข้อมลูที่สามารถใช้ระบุตัวบคุคลได้อาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ หมายเลขประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรูปถ่ายของท่าน

นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม นําไปใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนีก่อนที่จะตัดสินใจมอบข้อมลูส่วนบคุคลของท่านแก่เรา

การให้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นไปโดยสมัครใจ กล่าวคือ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจจะทําให้เราไม่สามารถร่วมงานกับท่าน ติดต่อท่าน หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ท่านต้องการ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวท่านเอง (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของท่าน) ท่านได้แจ้งให้เขา/เธอทราบถึงวัตถปุระสงค์ที่เราต้องการข้อมลูส่วนบคุคล และเขา/เธอยินยอมให้มีการเปิดเผยและให้ข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อ วัตถุประสงค์ดังกล่าว

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของนโยบายนี้และท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเองและในนามของบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดเหล่านี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือวิธีการที่เราใช้เพื่อรวบรวม จัดการ ปกป้อง และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ไทม์ไมดาส รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ผ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้ไว้เมื่อท่าน
  ติดต่อเราผ่านหน้าการติดต่อของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อของท่าน
 2. การบันทึกข้อมูลจากการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ของเรา
 3. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเครื่องมือบันทึกข้อผิดพลาดและการรายงานที่ส่งถึงเรา เพื่อให้เราได้รับแจ้งข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหรือบริการที่มีให้
 4. การเก็บรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา กิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และทรัพยากรที่ท่านเข้าถึงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 1. การใช้คุกกี้

ไทม์ไมดาสใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อจัดหาคุณลักษณะเฉพาะของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านร่วมกับโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และพันธมิตรผู้ร่วมทำการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ หรือที่พวกเขาได้รวบรวมจากการใช้บริการของท่าน การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหมายความว่าท่านมีความยินยอมที่จะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

 1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

การติดต่อท่าน

 • เพื่อติดต่อท่านผ่านข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้ (ผ่านไปรษณีย์โทรสาร อีเมล ข้อความสั้น โทรศัพท์ หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราตามที่ท่านต้องการ
 • เพื่อบริหารและจัดการข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและติดต่อกลับไปยังท่านเมื่อมีความจำเป็นต้องติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

 • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบออนไลน์ของท่านกับเรา (รวมถึง ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP ของท่านและหน้าเว็บที่ท่านกำลังเข้าชม) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่สอดคล้องกันและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ในความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับแต่งเนื้อหาที่เราแบ่งปันกับท่าน
 • สำหรับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ท่านร้องขอ
 • นำเสนอข้อมูลและข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชัน รวมถึงเนื้อหาโฆษณา หรือรูปแบบการตลาดที่ถูกจัดสรรให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
 • ให้คำแนะนำเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น การบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซม
 • ให้ความช่วยเหลือท่านในการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านสายด่วน ศูนย์รับแจ้ง หรือเว็บฟอร์ม
 • นำเสนอข้อมูลและข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 • ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ และ/หรือ การทำโปรไฟล์) เพื่อพัฒนาทางด้านเว็บไซต์การบริการ และระบบความอำนวยความสะดวกแก่ท่านให้ดียิ่งขึน
 • เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ และ/หรือ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศไทย
 • เพื่อประโยชน์ทางการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บบันทึกข้อมูล
 • เพื่อตรวจสอบ อำนวยความสะดวก และ/หรือ ดำเนินการทางธุรกรรมของท่านกับเรา
 • เพื่อจัดหาสินค้าและบริการโดยเราหรือโดยตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจให้กับท่าน หรือ ให้กับฝ่ายที่ท่านกำหนดและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย ดำเนินการตามสิทธิและการเยียวยาทางกฎหมาย ปกป้องการดำเนินคดีและจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใด ๆ
 • เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลจากภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบ คณะกรรมการกฎหมาย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม การสอบสวน และการตรวจสอบ
 • ดำเนินการวิจัย วางแผน และวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้
 1. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้ เปิดเผย เก็บรักษา เข้าถึง ประมวลผล และ/หรือ โอนไปยังบุคคลที่สามต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น:

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่ง ต้องการการประมวลผลข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราว่าจ้างให้: (i)
  เพื่อจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีใด ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน; (ii) เพื่อโฮสต์และรักษาเว็บไซต์ของเรา; หรือ (iii) อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการบางอย่างที่มอบให้ท่านบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา;
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของเรา
 • หน่วยงานของรัฐและภาครัฐ/หน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการกฎหมาย สมาคมอุตสาหกรรม และ /หรือ
 • ศาลและฟอรัมข้อพิพาททางเลือกอื่น ๆ

ในบางกรณี เราอาจให้ข้อมูลโดยรวมเก|ียวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราแก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราว์เซอร์ของท่าน สำหรับการดูแลระบบและเพื่อรายงานข้อมูลโดยรวมไปยังเจ้าหน้าที่แผนกโฆษณาของเรา ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเว็บของผู้ใช้งานนี้ถือว่าเป็นข้อมูลลับที่มิอาจระบุตัวบุคคลแต่อย่างใด

 1. การโอนย้ายข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ในระหว่างการรวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปต่างประเทศ เราจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านนั้นได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”).

 1. ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยทางกายภาพทางเทคนิค และทางด้านการบริหาร อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง และแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกดัดแปลงไป เพื่อที่เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน

 1. การเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมให้เรารวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านอาจขอเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่ในปัจจุบันได้โดยการติดต่อผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง โปรดทราบว่าเราอาจมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านสำหรับการดำเนินการตามความประสงค์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและเผยแพร่นโยบายใหม่บนเว็บไซต์ของเรา https://www.timemidas.com/ ทุกครั้งที่ท่านติดต่อ โต้ตอบ ทำธุรกรรม หรือประสานงานกับเรา ท่านรับทราบและตกลงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเราจะมีผลบังคับใช้กับท่าน

 1. วิธีติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเราด้วยคำถามหรือความต้องการจำเพาะเจาะจง อันเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา ที่ [email protected]

 1. ส่วนของโรเล็กซ์

ขณะนำทางในส่วน Rolex ของเว็บไซต์ของเราคุกกี้บางตัวจะถูกควบคุมโดย ROLEX SA ซึ่งใช้นโยบายคุกกี้ต่อไปนี้