ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บทนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์นี้ (“ข้อตกลง” หรือ “ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์”) ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บเพจนี้ ใช้บังคับแก่การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงทุกหน้าในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปในนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับโดยชัดแจ้งซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในนี้ทุกประการ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณมีข้อโต้แย้งใด ๆ ต่อข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

เว็บไซต์นี้มิใช่สำหรับใช้งานโดยผู้เยาว์ (หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 21 ปี) และคุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณเป็นผู้เยาว์

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของซึ่งคุณอาจใส่ไว้ในเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด และ/หรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งปวง และสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงเหล่านั้น

คุณได้รับอนุญาตแบบจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์เท่านั้น โดยอยู่ในบังคับของข้อห้ามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

 1. ข้อห้าม

คุณถูกห้ามโดยชัดแจ้งและเด็ดขาดมิให้กระทำการทั้งหมดต่อไปนี้

 1. นำเนื้อหาในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ในสื่อใด ๆ
 2. นำเนื้อหาในเว็บไซต์ไปขาย ให้อนุญาตช่วง และ/หรือทำการค้าโดยประการอื่น
 3. นำเนื้อหาในเว็บไซต์ไปทำการแสดงและ/หรือจัดแสดงต่อสาธารณะ
 4. ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดที่เสียหายหรืออาจเสียหายต่อเว็บไซต์
 5. ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดที่กระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
 6. ใช้เว็บไซต์นี้โดยขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือในทางที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ
 7. ข้องเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล (data mining) การเก็บเกี่ยวข้อมูล (data harvesting) หรือการสกัดข้อมูล (data extracting) หรือกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือในขณะใช้งานเว็บไซต์นี้
 8. ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการโฆษณาหรือทำการตลาด

คุณถูกห้ามมิให้เข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ และ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด อาจห้ามมิให้คุณเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์เพิ่มเติมอีกได้ ในเวลาใดก็ตาม โดยใช้ดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใด ๆ ที่คุณอาจใช้สำหรับเว็บไซต์นี้ถือเป็นความลับ และคุณต้องรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

 1. เนื้อหาของคุณ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์นี้ “เนื้อหาของคุณ” หมายถึง เนื้อหาที่เป็นเสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์ โดยการแสดงเนื้อหาของคุณนั้น คุณอนุญาตให้ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด มีสิทธิใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายเนื้อหานั้นในสื่อใด ๆ และทั้งหมด ทั่วโลก โดยไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าใช้สิทธิ เพิกถอนไม่ได้ และให้อนุญาตช่วงได้

เนื้อหาของคุณนั้นต้องเป็นของคุณเอง และต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะลบเนื้อหาของคุณส่วนใด ๆ ออกจากเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ตาม และด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 1. ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้ให้บริการในลักษณะ “ตามสภาพ” โดยรวมข้อผิดพลาดทั้งหมด และ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าประเภทใดเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คุณ

 1. การจำกัดความรับผิด

ในกรณีใดก็ตาม บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ และลูกจ้างไม่ว่าคนใด ไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าค่าเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด ตัวบทกฎหมาย หรือโดยประการอื่น

ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่เป็นการยกเว้นความรับผิดของ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด ซึ่งไม่อาจยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. การชดใช้

คุณตกลงชดใช้ในขอบเขตสูงสุดให้ บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด เพื่อความรับผิด ต้นทุน ข้อเรียกร้อง มูลฟ้อง ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความตามเหตุสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดกับการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้

 1. การตัดข้อกำหนดบางส่วน

หากศาลไทยตัดสินว่าข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่อาจบังคับได้หรือไม่สมบูรณ์ ความไม่อาจบังคับได้หรือความไม่สมบูรณ์นั้นจะไม่ทำให้ข้อตกลงนี้ไม่อาจบังคับได้หรือไม่สมบูรณ์ไปทั้งหมด และให้ตัดข้อกำหนดที่ไม่อาจบังคับได้หรือไม่สมบูรณ์นั้นออกไปโดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลงนี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อตกลงนี้ได้ในเวลาใดก็ตามที่เห็นสมควร และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้รับการคาดหวังว่าคุณได้ตรวจสอบข้อตกลงเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับแก่การใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. การโอนสิทธิ

บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ โอน และให้ช่วงสิทธิและ/หรือภาระข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอม อย่างไรก็ดี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ โอน หรือให้ช่วงสิทธิและ/หรือภาระข้อผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ รวมถึงหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายและข้อความปฏิเสธสิทธิใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง บริษัท ไทม์ ไมดาส จำกัด กับคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และใช้แทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจที่มีมาก่อนหน้าทั้งหมดในเรื่องเดียวกัน

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้จะอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยอมรับเขตอำนาจแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวของศาลไทย

 1. ส่วนของโรเล็กซ์

ขณะนำทางในส่วน Rolex ของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางตัวจะถูกควบคุมโดย ROLEX SA ซึ่งใช้นโยบายการใช้งานคุ้กกี้ต่อไปนี้